Privacy Policy

Pedicure Holten, Esther Aanstoot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Holten, Esther Aanstoot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Pedicure Holten, Esther Aanstoot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinde; 

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een pedicure behandeling 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Holten, Esther Aanstootde volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; 

– Tussenvoegsel; 

– Achternaam; 

– (Zakelijk) Telefoonnummer; 

– (Zakelijk) E-mailadres; 

– Geslacht. 

– gezondheidsinformatie 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Holtenopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar. 

– Klantenkaart/gezondheidsinformatie wordt 15 jaar bewaard of zolang wettelijk bepaald is/wordt. 

– Daarna alleen op basis van wettelijke eisen. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinde; 

– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Holten, Esther Aanstoot de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; 

– Tussenvoegsel; 

– Achternaam; 

– Telefoonnummer; 

– E-mailadres; 

– Geslacht 

– Gegevens over gezondheid 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Holten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar. 

– Daarna alleen op bassis van wettelijke eisen. 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinde. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Holten, Esther Aanstoot de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; 

– Tussenvoegsel; 

– Achternaam; 

– Telefoonnummer; 

– E-mailadres; 

– Geslacht. 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Alleen op basis van wettelijke eisen. 

– Tot en met 15 jaar naar overlijden. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Holten de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; 

– Tussenvoegsel; 

– Achternaam; 

– E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via facebook 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Holten, Esther Aanstoot de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; 

– Tussenvoegsel; 

– Achternaam; 

– Telefoonnummer; 

– E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Holten, Esther Aanstoot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

– Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

– Het verzorgen van de internetomgeving van klantenbestand 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Pedicure Holten, Esther Aanstoot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

– Alle personen die namens Pedicure Holten, Esther Aanstoot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement versie: Januari 2019 nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 

Pedicure Holten, Esther Aanstoot 

Noordenbergstraat 8 

7451GG 

Holten 

info@pedicureholten.nl